ประวัติความเป็นมา

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ภายใต้การลงทุนของบริษัท พรพรหม เมททอล จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท

จุดมุ่งหมาย (Mission) : ปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปและเวชภัณฑ์มีอัตราผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นจากความนิยมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการแข่งขันการบริการทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทางด้านการผลิตมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมทางด้านบุคคลากรและประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน และมั่นใจได้ว่าเราสามารถดำเนินกิจกรรมทางการผลิตสินค้าประเภทนี้ด้วยระบบคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล

การรับรองมาตราฐาน : ได้รับการรับรองมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008, GMP, HACCP และ BRC-IOP มุ่งมั่นคุณภาพงาน และการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความพึงพอใจแก่ลูกค้า

นโยบายบริหารงานบุคคล :
การบริหารงานบุคคลมุ่งมั่นให้พนักงานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์เป็นแนวทางที่เน้นกระบวนการทำงาน หัวใจของการผลิตการคัดเลือกสรรหาการจำแนกตำแหน่ง การพัฒนา การฝึกอบรม การสับเปลี่ยนหมุนเวียน และ การจ่ายเงินเดือน มีหลักประกันการประเมินสมรรถนะของบุคคลเป็นรากฐานในการบริหารบุคคลและมีการปรับปรุงประเมินให้มีคุณภาพ โปร่งใสอยู่เสมอ

นโยบายด้านสังคม :
สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ ขององค์กรต่างๆ และสถาบันการศึกษา

บุคคลากร :
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่าย การตลาดและวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง